Python Operatörler – Bilişim & Programlama
Python

Python Operatörler

Operatörler değişkenler ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

Python’ da, operatörleri aşağıdaki gruplara ayırabiliriz.

  • Aritmetiksel operatörler
  • Atama operatörleri
  • Karşılaştırma operatörleri
  • Mantıksal operatörler
  • Identity operatörleri
  • Üyelik operatörleri
  • Bitwise operatörleri

 

Python Aritmetiksel Operatörler

Aritmetiksel operatörler, ortak matematik işlemlerini gerçekleştirmek için sayısal değerlerle kullanılır.

 

Operator Name Example
+ Toplama x + y
Çıkarma x – y
* Çarpma x * y
/ Bölme x / y
% Mod Alma x % y
** Üs Alma x ** y
// Floor division x // y

 

Python Atama Operatörleri

Atama operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılır.

 

Operator Örnek Kullanım Diğer Kullanımı
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x – 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
//= x //= 3 x = x // 3
**= x **= 3 x = x ** 3
&= x &= 3 x = x & 3
|= x |= 3 x = x | 3
^= x ^= 3 x = x ^ 3
>>= x >>= 3 x = x >> 3
<<= x <<= 3 x = x << 3

 

Python Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırma sonucunda true veya false değerleri dönecektir.

Operator Name Örnek
== Eşittir x == y
!= Eşit Değil x != y
> Büyük x > y
< Küçük x < y
>= Büyük Eşit x >= y
<= Küçük Eşit x <= y

 

Python Mantıksal Operatörler

Operator Açıklama Örnek
and Her iki ifade de doğruysa true değeri döner. x < 5 and  x < 10
or İfadelerden birisi doğruysa true değeri döner. x < 5 or x < 4
not Sonucu ters çevirir. Yani true ise false, false ise true döner. not(x < 5 and x < 10)

 

Python Bitsel Operatörler

Bitsel operatörler (ikili) sayıları karşılaştırmak için kullanılır.

Operator Ad Açıklama
& AND Her iki bit de 1 ise her bit’i 1’e ayarlar
| OR İki bitten biri 1 ise, her biti 1 olarak ayarlar.
 ^ XOR İki bitten yalnızca biri 1 ise, her biti 1 olarak ayarlar.
~ NOT Tüm bitleri ters çevirir.
<< Zero fill left shift Sıfırları sağdan içeri doğru iterek sola kaydırır ve en soldaki bitlerin düşmesine izin verir.
>> Signed right shift En soldaki bitin kopyalarını soldan iterek sağa kaydırır ve en sağdaki bitlerin düşmesine izin verir

 

Python in / not in Operatörleri

Membership operatörleri bir dizide bir nesnenin bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Operator Açıklama
in Dizide belirtilen değere sahip bir nesne varsa true değeri döner.
not in Dizide belirtilen değere sahip bir nesne bulunmuyorsa true değeri döner.

Örnek:

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında armut nesnesi meyveler listesinde olduğu için true değeri dönecektir.

Bunu if koşulu ile değerlendiren basit bir kod örneği oluşturalım.

Ekran Çıktısı:

 

Python Identity Operatörleri (is / is not)

Operatörün her iki tarafındaki değişkenler aynı nesneye işaret ediyorsa true, aksi takdirde false olarak değerlendirilir.

Python’da her şeyin (ya da başka bir deyişle her nesnenin) bir kimlik numarası (identity) vardır. Kabaca söylemek gerekirse, bu kimlik numarası denen şey esasında o nesnenin bellekteki adresini gösterir.

 

1 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.