C#

C# Operatörler

Bir operatör, derleyiciye belirli matematiksel veya mantıksal işlemler gerçekleştirmesini söyleyen bir semboldür. C#, zengin yerleşik operatörlere sahiptir ve aşağıdaki operatör türlerini sunar.

  • Aritmetik operatörler
  • İlişkisel Operatörler
  • Mantıksal operatörler
  • Bitsel Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Çeşitli Operatörler

Bu derste, aritmetik, ilişkisel, mantıksal, bitsel, atama ve diğer operatörler tek tek açıklanacaktır.

C# Aritmetik Operatörler

Aşağıdaki tabloda C# ile desteklenen tüm aritmetik operatörler gösterilmektedir.
Verilen örnekte A=10 ve B=20 olarak kabul edilmiştir.

Operatör Tanımı Örnek
+ İşlenen iki değeri toplar A + B = 30
İşlenen ilk değerden ikincisini çıkarır A – B = -10
* İşlenen iki değeri çarpar A * B = 200
/ İşlenen ilk değeri ikinci değere böler B / A = 2
% İşlenen ilk değerin ikinci değere bölümünden kalanı verir. (Sayının modunu alır) B % A = 0
++ İşlenen değeri bir arttır A++ = 11
İşlenen değeri bir azaltır A– = 9

C# İlişkisel Operatörler

Aşağıdaki tabloda C# ile desteklenen tüm ilişkisel operatörler gösterilmektedir.
Verilen örnekte A=10 ve B=20 olarak kabul edilmiştir.

Operatör Tanım Örnek
== İşlenen iki değer bir birine eşitse true, bir birinden farklıysa false değerini üretir. (A == B)  false 
!= İşlenen iki değer bir birine eşitse false , bir birinden farklıysa truedeğerini üretir. (A != B)  true
> İşlenen iki değerden ilk değer büyükse true, ilk değer büyük değilse false değerini üretir. (A > B)    false 
< İşlenen iki değerden ilk değer büyükse false , ilk değer büyük değilse true değerini üretir. (A < B)    true
>= İşlenen iki değerden ilk değer büyükse yada eşitse true, ikinci değer büyükse false değerini üretir. (A >= B)  false 
<= İşlenen iki değerden ikinci değer büyükse yada eşitse true, ilk değer büyükse false değerini üretir. (A <= B)  true

C# Lojik Operatörler

Aşağıdaki tabloda C# ile desteklenen tüm lojik operatörler gösterilmektedir.
Verilen örnekte A=true ve B=false olarak kabul edilmiştir.

Operatör Tanımı Örnek
&& Lojik ve işlemi yapar. iki değerde true ise sonuç true olur. (A && B) false
|| Lojik veya işlemi yapar. İki değerden biri true ise sonuç true olur. (A || B) true
! Lojik değil işlemi yapar. Mevcut durumu tersler. true ise false,  false ise true olarak değiştirir. !(A && B) false

C# Bitsel Operatörler

p q p & q p | q p ^ q
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 0 0 1 1

A = 60; ve B = 13; olduğunu düşünürsek, bu sayıların bitsel karşılıkları aşağıdaki gibi olacaktır. Bitsel olarak karşılaştırılır.

A = 0011 1100

B = 0000 1101

——————-

A&B = 0000 1100

A|B = 0011 1101

A^B = 0011 0001

~A  = 1100 0011

 

Operatör Tanımı Örnek
& Binary VE (A & B) = 12,   0000 1100
| Binary VEYA (A | B) = 61,   0011 1101
^ Binary ÖZEL VEYA (A ^ B) = 49,  0011 0001
~ Binary DEĞİL (~A ) = 61,   1100 0011
<< Binary SOLA öteleme A << 2 = 240, 1111 0000
>> Binary SAĞA öteleme A >> 2 = 15,  0000 1111

C# Atama Operatörler

Operatör Tanımı Örnek
= Sağdaki işlem sonucunu soldaki değişkene aktarır. C = A + B 
+= Soldaki değeri sağdaki değer ile toplayıp, soldaki değere aktarır. C += A
C = C + A
-= Soldaki değeri sağdaki değerden çıkarıp, soldaki değere aktarır. C -= A
C = C – A
*= Soldaki değeri sağdaki değer ile çarpıp, soldaki değere aktarır. C *= A 
C = C * A
/= Soldaki değeri sağdaki değere bölüp, soldaki değere aktarır. C /= A 
C = C / A
%= Soldaki değerin sağdaki değere modunu alıp, soldaki değere aktarır. C %= A 
C = C % A
<<= SOL shift VE operatörü C <<= 2 
C = C << 2
>>= SAĞ shift VE operatörü C >>= 2 
C = C >> 2
&= Bitsel VE atama operatörü C &= 2
C = C & 2
^= Bitsel ÖZEL VEYA  atama operatörü C ^= 2
C = C ^ 2
|= Bitsel dahili VEYA atama operatörü C |= 2
C = C | 2

C# Özel Operatörler

Operatör Tanımı Örnek
sizeof() nesnenin bellek boyunu döndürür. sizeof(int),  4
typeof() class adını döndürür. typeof(StreamReader);
& değişkenin adresini döndürür. &a;
* Pointer için kullanılır. *a; pointer oluşturur.
? : Şartlı ifade operatörü Eğer true ? Doğru ise A: Değilse B
is Nesnenin belirtilen tipte olup olmadığına bakar.  String is “Merhaba”
as Nenseyi belirtilen sınıf olarak okumaya çalışır. Object obj = new StringReader(“Merhaba”);StringReader r = obj as StringReader;

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.