Arduino Operatörler – Bilişim & Programlama
Arduino

Arduino Operatörler

Bir operatör, derleyiciye belirli matematiksel veya mantıksal işlevleri gerçekleştirmesini söyleyen bir semboldür. C dili yerleşik operatör açısından zengindir ve aşağıdaki operatör türlerini sağlar.

  • Aritmetik Operatorler
  • Karşılaştırma Operatorleri
  • Mantıksal Operatorleri
  • Bitsel Operatorler
  • Bileşik Operatorler

 

Aşağıdaki operatör işlemlerini A ve B değişkenleri üzerinden yapacağız. A değişkeni 10 ve B değişkeni 20 olduğunu varsayarak operatör işlemleri ve sonuçları gösterilmiştir.

Arduino Aritmetik Operatörler

Operator adı Operator sembolü Tanımı Örnek
atama operatörü = Operatörün sağındaki değeri solundaki değişkene aktarır. A = B
toplama + İşlenen iki değeri toplar A + B sonuç: 30
fark İlk değerden ikincisini çıkarır A – B sonuç: -10
çarpma * iki değeri çarpar A * B sonuç: 200
bölme / Bölme işlemi yapar B / A sonuç:  2
mod % Kalan alma operatörüdür. B’nin A’ya bölümünden kalını verir. B % A sonuç: 0

Örnek:

 

Arduino Karşılaştırma Operatörleri

Operator adı Operator sembolü Tanımı Örnek
eşitlik == İki değerin bir birine eşit olup olmadığına bakar. Değeler bir birine eşitse sonuç true olur. (A == B) sonuç: false
eşitsizlik != İki değerin bir birinden farklı olup olmadığını bakar. Değerler bir birindenf farklı ise sonuç true olur. (A != B)   sonuç: true
küçüktür < Soldaki değerin sağdakinden küçük olup olmadığına bakar. Soldaki değer küçükse sonuç true olur. (A < B)    sonuç: true
büyüktür > Soldaki değerin sağdakinden büyük olup olmadığına bakar. Soldaki değer büyükse sonuç true olur. (A > B)    sonuç: false
küçük eşittir <= Soldaki değerin sağdakinden küçük-eşit  olup olmadığına bakar. Soldaki değer küçük-eşitse sonuç true olur. (A <= B)  sonuç: true
büyük eşittir >= Soldaki değerin sağdakinden büyük-eşit  olup olmadığına bakar. Soldaki değer büyük-eşitse sonuç true olur. (A >= B)  sonuç: false

Örnek:

 

Arduino Mantıksal Operatörler

Operator adı Operator sembolü Tanımı Örnek
ve && Lojik VE işlemi yapar. İşlenen iki değer de sıfırdan farklı ise sonuç true olur. (A && B)  -> true
veya || Lojik VEYA işlemi yapar.  İşlenen iki değerden biri sıfırdan farklı ise sonuç true döner. (A || B) ->  true
değil ! Lojik DEĞİL işlemi yapar. Bu operand işlenen değerin tersini alır. İşlenen değer true ise false, false ise true yapar. !(A && B) is false

Örnek:

 

Arduino Bitsel Operatörler

Operator adı Operator sembolü Tanımı Örnek
ve & Binary VE  operatörü  işlenen iki değerde de var olan biti kopyalar. (A & B) -> 01010 & 10100 = 0, Onluk: 0
veya | Binary VEYA Operatorü işlenen iki değerden birinde de var olan biti kopyalar. (A | B) -> 01010 | 10100 = 11110, Onluk: 30
özel veya ^ Binary ÖZEL VEYA Operatorü  işlenen iki değerden sadece birinde var olan biti kopyalar. (A ^ B) -> 01010 ^ 10100 = 11110, Onluk: 30
değil ~ İşlenen bitlerin değilini alır. (~A )  ( ~10 = -11)
binary sola kaydır << Binary sola kaydır operatörü işlenen bitleri sağdan sola doğru kaydırır. A << 2   (1010 << 2 = 101000)
binary sağa kaydır >> Binary sağakaydır operatörü işlenen bitleri soldan sağa doğru kaydırır. A >> 2  ( 1010 >> 2 = 10)
 

 

Arduino Birleşik Operatörler

Operator adı Operator sembolü Tanımı Örnek
artırma ++ Artırma operatörü sayının değerini bir arttırır. A++ sonuç: 11
azaltma Azaltma operatörü sayının değerini bir azaltır. A– sonuç: 9
birleşik toplama += Sağ işlenenini sol işlenene ekler ve sonucu sol işlenene atar B += A eş değeri sonuç : B = B+ A
birleşik çıkarma -= Sağ işlenenini sol işlenenden çıkarır ve sonucu sol işlenene atar B -= A eş değeri sonuç : B = B – A
birleşik çarpma *= Sağ işleneni sol işlenen ile çarpar ve sonucu sol işlenene atar B*= A eş değeri sonuç : B = B* A
birleşik bölme /= Sol işleneni sağ işlenen ile böler ve sonucu sol işlenene atar B /= A eş değeri sonuç : B = B / A
birleşik mod alma %=  İki işlenen kullanarak modulus alır ve sonucu sol işlenene atar B %= A eş değeri sonuç : B = B % A
birleşik bitsel veya |= bitwise dahil VEYA atama operatörü A |= 2 eş değeri sonuç : A = A | 2
birleşik bitsel ve &= Bitsel VE görevlendirme operatörü A &= 2 eş değeri sonuç : A = A & 2
 

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: